65335.jpg

Tjänster som personer behöver på grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria

14.09.2018 kl. 15:53
FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Förslaget har brister som bör korrigeras.

FDUV anser att utgångspunkten för kundavgiftslagen, som nu är på remissrunda, bör vara att de tjänster och det stöd som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver på grund av sin funktionsnedsättning ska vara avgiftsfria.

Man bör beakta att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning lever på folk- och garantipension. De flesta har inte möjlighet till arbete som ger ytterligare inkomster utan lever nära fattigdomsgränsen. Därför är det ytterst viktigt att inte belasta dem med avgifter för stödtjänster i anslutning till boende.

Vidare anser FDUV att de föreslagna beloppen för personligt bruk är för små. Personer med intellektuell funktionsnedsättning bor ofta hela sitt vuxna i liv i ett boende. Därför anser vi att beloppet för personligt bruk borde vara åtminstone 250 euro i månaden. Det är viktigt för att främja deras möjligheter till varierande fritidssysselsättning och socialt engagemang. Ett för lågt belopp för personligt bruk leder ofta till att personen är tvungen att anhålla om utkomststöd, vilket strider mot andan i FN:s funktionshinderkonvention.

Läs hela utlåtandet här

Mera information:
verksamhetsledare Lisbeth Hemgård
lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Matilda Hemnell

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »