65335.jpg

Tjänster som personer behöver på grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria

14.09.2018 kl. 15:53
FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Förslaget har brister som bör korrigeras.

FDUV anser att utgångspunkten för kundavgiftslagen, som nu är på remissrunda, bör vara att de tjänster och det stöd som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver på grund av sin funktionsnedsättning ska vara avgiftsfria.

Man bör beakta att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning lever på folk- och garantipension. De flesta har inte möjlighet till arbete som ger ytterligare inkomster utan lever nära fattigdomsgränsen. Därför är det ytterst viktigt att inte belasta dem med avgifter för stödtjänster i anslutning till boende.

Vidare anser FDUV att de föreslagna beloppen för personligt bruk är för små. Personer med intellektuell funktionsnedsättning bor ofta hela sitt vuxna i liv i ett boende. Därför anser vi att beloppet för personligt bruk borde vara åtminstone 250 euro i månaden. Det är viktigt för att främja deras möjligheter till varierande fritidssysselsättning och socialt engagemang. Ett för lågt belopp för personligt bruk leder ofta till att personen är tvungen att anhålla om utkomststöd, vilket strider mot andan i FN:s funktionshinderkonvention.

Läs hela utlåtandet här

Mera information:
verksamhetsledare Lisbeth Hemgård
lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Matilda Hemnell

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.Läs mera »

Katja har fått möta arbetslivet på lika villkor

Katja Nygård i Karleby har jobbat på dagis i 22 år och stortrivs. Hon har Downs syndrom och vill inte byta ut jobbet mot att arbeta på dagcentral. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »