Flera personer med funktionsnedsättning. Text Ett funktionsrätt Finland.

FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland

Finland har ratificerat FN:s funktionshinderkonvention, men ännu återstår mycket arbete för att de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas i praktiken.  

FDUV vill att Finlands nästa riksdag och regering tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Funktionshinder finns till för att röjas. Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Vi vill se ett funktionsrätt* Finland. Vill du?

Läs våra valteser här nedan och kom med i kampanjen för #EttFunktionsrättFinland!

* Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom begreppet funktionsrätt. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Med ett funktionsrätt Finland avser vi ett Finland som gör rätt när det kommer till att beakta personer med funktionsnedsättning.

Glatt barn med downs syndrom

Rätt till en bra barndom

 • Barn med funktionsnedsättning har rätt till en barndom på lika villkor. Barndomen får inte handla enbart om habilitering. 
   
 • Familjernas ork och möjligheter att klara sin vardag måste tryggas. Tillräcklig och avgiftsfri avlastning är a och o. Det behövs skräddarsydda och flexibla tjänster som är anpassade till familjernas individuella behov.
   
 • Familjer som har barn med funktionsnedsättning drabbas ofta ekonomiskt. Hela familjens ekonomiska förutsättningar bör tryggas på lång sikt. Närståendevårdarna ska få ordentlig lön för sitt viktiga arbete! 

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Christina vet hur viktigt samhällets stöd är då man har ett funkisbarn

Dagsschema med bildstöd

Rätt till kommunikation 

 • Alla kan inte tala, men alla har rätt till kommunikation. För att vi alla ska kunna delta i samhället på lika villkor behövs det betydligt större satsningar på alternativ och kompletterande kommunikation som till exempel symbolstöd. Detta är också en förutsättning för självbestämmande. 
   
 • Regeringen bör garantera rätten till kommunikationshabilitering. Habiliteringen ska sättas in vid rätt tidpunkt och motsvara behoven, och handledning av närstående ska vara en del av processen. 
   
 • Talterapeuter hör till de tio yrkesgrupper som det bedöms vara störst brist på i hela landet. Antalet studeranden som tas in till logopedutbildningen bör ökas.

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Ida-Lotta använder pekplattan som stöd i sin kommunikation

Person surfar på en pekplatta, lätar på ordet lättläst

Rätt till information och digital delaktighet 

 • I dagens digitaliserade informationssamhälle finns det många grupper som blir utan information och tjänster. Vi behöver mycket mer material på lättläst och digitala lösningar som är tillgängliga och begripliga för oss alla.
   
 • Det behövs en statlig utredning om hur behovet av lättläst ska kunna tillgodoses och en konkret handlingsplan. Rätten till information på lätt språk ska tryggas i lag!
   
 • Offentliga onlinetjänster som är riktade till alla medborgare måste ha lättlästa versioner. Kravet ska gälla också privata aktörer som producerar social- och hälsovårdstjänster. Likaså ska bank- och försäkringstjänster vara tillgängliga och begripliga för oss alla. 

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Tanya föredrar personlig betjäning framom maskiner

Person står utanför ett höghus

Rätt till ett eget hem 

 • Ett eget personligt hem är inte en självklarhet för oss alla. Många med särskilda behov bor i ett grupphem eller i en boendeenhet, trots att de med hjälp av tillräckligt stöd skulle klara sig på egen hand. 
   
 • Regeringen ska trygga finansieringen av stödboende och se till att det finns bostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning i närsamhället. Många vill inte bo avskilt, utan som alla andra. Alla ska ha rätt att välja var, hur och med vem de bor.
   
 • Institutionerna ska avvecklas och grupphem och boendeenheter ska vara tillräckligt små för att förhindra nyinstitutionalisering och för att främja en hemlik och mänsklig miljö. 
   
 • Regeringen ska förnya lagstiftningen så att nödvändigt livslångt stöd för sårbara grupper kan lämnas utanför offentlig upphandling. Detta gäller till exempel boendetjänster.

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Theo drömmer om ett eget hem
 

Person med downs syndrom jobbar i köket

Rätt till jobb och meningsfull sysselsättning

 • Många personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar, men endast 2 % får lön för sitt arbete. Fattigdom och utslagning är ett reellt problem som kräver åtgärder.
   
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ses som en resurs på arbetsmarknaden. Alla kan inte jobba heltid, men många kunde jobba deltid. Det bör vara enklare att kombinera pension och arbete.
   
 • De flesta får sjukpension och deltar i så kallad arbetsverksamhet. Också de ska få utföra uppgifter som känns meningsfulla och de ska få en skälig ersättning jämfört med dagens 2–12 € per dag.

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Fler som Maria borde få jobba

Person i rullstol och bredvid henne står en vårdare på huk

Rätt till tjänster – också efter vård- och landskapsreformen 

 • Tjänster på svenska ska garanteras också i framtiden och det behövs tillräckliga övergångstider för att ingen ska bli utan nuvarande stöd.
   
 • Landskapen ska ha organiseringsansvar för tjänster för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt då det gäller boende- och dagverksamhet.
   
 • Experttjänster som förutsätter ett specialkunnande och som är svåra att upprätthålla i varje landskap på svenska, kräver landskapsöverskridande samarbete. Experttjänsterna bör vara mobila så att brukarna får sina tjänster där de lever och bor.

Frågor att ställa till politiker

Läs också:
Jonas oroar sig för tillgången till tjänster på svenska

Kom med i kampanjen för ett funktionsrätt* Finland!

Tillsammans kan vi i riksdagsvalet lyfta fram frågor som är viktiga för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

Så här kan du vara med i kampanjen:

 1. Läs våra valteser och sprid dem, till exempel på sociala medier.
  En delningsvänlig artikel hittar du här.
  En utskriftsvänlig version hittar du här.
  Valteserna på lätt svenska hittar du här.

 2. Dela vårt material på sociala medier. 
  Du kan antingen ladda ner bilder med varje tes från den här sidan (se nedan), eller så kan du närmare valet dela materialet från vår Facebook-sida. Du kan också retweeta vårt material på Twitter.
   
 3. Delta i valevenemang och ställ frågor till partier och kandidater.
  Du hittar exempel på frågor här.
  En utskritsvänlig version av frågorna hittar du här.
   
 4. Delta i valdiskussionen på sociala medier och använd #EttFunktionsrättFinland.
  Det är bra att också använda #riksdagsval2019 och #eduskuntavaalit2019.
   
 5. Rösta och uppmuntra personer med intellektuell funktionsnedsättning att rösta.
  En lättläst borschyr om riksdagsvalet och hur man röstar i det hittar du här.
  Information med bildstöd om hur man röstar i valet.
  Föreningen Steg för Stegs riksdagsvalssajt framsteg.fi hittar du här

 

Bilder för delning på sociala medier

Ladda ner bilderna genom att klicka på respektive bild (öppnas i nytt fönster).

Glatt barn med Downs syndrom. Rätt till en bra barndom

Skriv till exempel:


Barn med funktionsnedsättning har rätt till en barndom som alla andra. Familjerna behöver stöd och avlastning så de orkar med sin vardag.


Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019

Dagsschema med bildstöd. Rätt till kommunikation

Skriv till exempel:


I Finland finns det ca 65 000 personer med tal- och kommunikationssvårigheter som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd för att kunna förstå och göra sig förstådda. 
 

Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019

Person surfar på pekplatta, letar på lättläst. Rätt till information och digital delaktighet.

Skriv till exempel:

I dagens digitaliserade informationssamhälle finns det många grupper som blir utan information och tjänster. Visste du att upp till 750 000 personer i Finland behöver lättläst?


Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019

Person står utanför ett höghus. Rätt till ett eget hem

Skriv till exempel:

Många med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning bor i grupp. Med rätt stöd kunde fler bo på egen hand.


Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019

Person med downs syndrom jobbar i köket. Rätt till jobb.

Skriv till exempel:

Visste du att endast 2 % av alla personer med intellektuell funktionsnedsättning i arbetsför ålder får lön? Men många arbetar. Dags att åtgärda fattigdomen!


Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019

Person i rullstol och vårdare på huk. Rätt till tjänster - också efter en vårdreform

Skriv till exempel:

Det behövs en vårdreform, men den får inte äventyra rätten till tjänster på svenska. Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sina tjänster nära sitt hem.


Jag vill se ett funktionsrätt Finland. Vill du? Läs mer på fduv.fi/riksdagsval. #EttFunktionsrättFinland #riksdagsval2019