FDUV och kommunalvalet 2017

I kommunalvalet 2017 vill vi lyfta fram tre frågor: den svenska funktionshinderservicens ställning i social- och hälsovårdsreformen, lika möjlighet till skola och utbildning och tillgängliget som skapar delaktighet.

Ladda ner FDUV:s kommunalvalsteser och frågor till din kandidat.

Barn och familjer

Social- och hälsovård

Unga och vuxna

Mål 24 - med eller utanför?

Personal och studerande

Tillgänglighet ger delaktighet

 

 

Social- och hälsovård i framtiden

Tillgängliga och individuella tjänster ska erbjudas i närsamhället.

I samband med landskapsreformen flyttas ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna bort från kommunerna. Inför reformen har kommunerna ändå en viktig roll i att skapa de nya strukturerna för social- och hälsovård.

Vi anser att det är viktigt att bevara och utveckla den specialkunskap kring utvecklingsstörning på svenska som finns bland annat hos Kårkulla samkommun. Samtidigt är det viktigt att tjänster erbjuds på basis av behov istället för diagnos, att de erbjuds i mån av möjlighet i närsamhället på samma sätt som till andra kommuninvånare och att även svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och andra med särskilda behov får möjlighet till valfrihet på samma sätt som den övriga befolkningen.

Frågor som du kan ställa till din kandidat

 • Ska Kårkulla samkommun via en särlösning få helhetsansvar för att producera tjänster för alla svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning?
   
 • Ska personer med utvecklingsstörning få tjänster jämlikt med andra i närsamhället eller ska de erbjudas tjänster via separata system?
   
 • Finns det tillräckligt med valmöjligheter för personer med utvecklingsstörning?


Mål 24 - med eller utanför?

Grunden för ett gemensamt och delaktigt samhälle skapas i skolan.

Skolan kommer efter reformen att vara en av kommunernas viktigaste uppgifter. Enligt artikel 24 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla barn ha möjlighet att gå i vanlig skola och ges chansen att utvecklas till sin fulla förmåga.  I skolan skapas grunden för ett gemensamt samhälle och det är där som vi lär oss att förstå och acceptera olikheter. Separata system redan i skolan leder lätt till separata system för resten av livet.

Skolinklusion betyder inte att du måste lära dig i samma takt som andra, utan att du får stöd så att du kan ta del av undervisningen enligt din förmåga. För att inklusion ska kunna vara möjligt behövs tillräckliga och rätt riktade resurser till närskolorna i kommunerna.

Rätten till lika möjligheter fortsätter också efter grundskolan. I dagens läge har allt fler av ungdomar med utvecklingsstörning en utbildning i bakfickan, men alternativen efter grundskolan är få, särskilt på svenska. Mycket av den utbildning som erbjuds idag behöver utvecklas så att den på ett bättre sätt leder till ett riktigt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Har vi råd med ett system som uppmuntrar ungdomar att bli pensionärer före 20-års-åldern?

Läs mera om kampanjen Mål 24 - med eller utanför.

Frågor som du kan ställa till din kandidat 

 • Tycker du att ett barn med funktionsnedsättning ska gå i vanlig skola nära sitt hem, eller i en specialgrupp tillsammans med andra barn med funktionsnedsättning?
   
 • Tycker du att det finns tillräckligt med alternativ att studera vidare efter grundskolan för personer med funktionsnedsättning?
   
 • Ska samhället tydligare styra in unga med utvecklingsstörning på arbetsmarknaden eller ska samhället erbjuda meningsfull verksamhet dagtid på annat sätt?


Tillgänglighet ger delaktighet

Tillgänglighet är utgångspunkten i en kommun för alla.

Tillgänglighet är inte bara det fysiska rummet utan omfattar också attityder, information, stöd och bemötande.  Kommunen har ett ansvar att erbjuda verksamhet som är öppen för alla, exempelvis diskon som är öppna för alla ungdomar. Kommunen ska också se till att till exempel bibliotek, idrottsanläggningar och servicepunkter är tillgängliga.

Kommunen ska informera på sådana sätt som alla förstår. Tillgänglig information innebär att du har möjlighet att ta del av skriftlig, muntlig och elektronisk information oberoende av modersmål och funktionsnedsättning. Det ska vara lätt att ta kontakt med myndigheter och myndigheternas webbplatser ska vara tydliga och användarvänliga. Om det behövs ska alternativ och kompletterande kommunikation användas.

I framtiden har kommunerna en viktig roll i att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Genom att göra allmänna tjänster tillgängliga kan alla kommuninvånare använda dem och främja sitt eget välbefinnande.

Frågor som du kan ställa till din kandidat

 • Ska kommunen informera om sina tjänster och sin verksamhet på ett sätt som alla förstår, exempelvis via lättlästa webbplatser, med anpassad skyltning och handledning vid behov?
   
 • Ska kommunen arrangera separat verksamhet för personer med utvecklingsstörning eller ska verksamheten vara gemensam?

Ladda ned

Mera information