Lika möjligheter för alla

FDUV är en nationell intresseorganisation som arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga skall få en jämlik ställning i samhället och service och stöd på sitt eget modersmål. Vi arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV står för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

DUV-föreningar och Steg för Steg
FDUV representerar elva regionala DUV-föreningar och riksföreningen för personer med utvecklingsstörning Steg för Steg. De regionala DUV-föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 700 medlemmar. FDUV har kansli i Helsingfors och Vasa.

Påverkan, tjänster, projekt och utveckling
Vi sprider information och påverkar attityder i samhället för att förbättra livssituationen för personer med utvecklingsstörning. Vi ordnar läger och kurser, temadagar och föreläsningar och erbjuder stöd, råd och gemenskap. Via olika projekt sprider vi information och utvecklar modeller och material som gagnar våra medlemmar och intressenter.

Lärum, LL-Center och specialbibliotek
Till FDUV hör även Lärum, LL-Center och ett specialbibliotek. Lärum arbetar med pedagogisk utveckling, stimulerande inlärning och kommunikation för personer med särskilda behov. Lärum-förlaget säljer och förmedlar specialläromedel, facklitteratur och lättlästa böcker. LL-Center ger ut den lättlästa tidningen LL-Bladet, lättlästa broschyrer och annat lättläst material. LL-Center har även projektverksamhet såsom Läsombudsprojektet. I vårt specialbibliotek kan du låna facklitteratur och lättläst skönlitteratur.

Donera

Du kan understöda vår verksamhet med en donation. Läs mera här.


Ladda ner
FDUV:s målprogram 2015–2017 i korthet

Under åren 2015–2017 vill FDUV lyfta fram betydelsen av kvalitet i tjänster som personer med utvecklingsstörning erbjuds. FDUV vill särskilt betona trygghet, trivsel och ett bättre ekonomiskt skydd för personer med utvecklingsstörning. FDUV vill också lyfta fram betydelsen av alternativ kommunikation, varje människa har rätt att förstå och bli förstådd i sin omgivning. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och goda datakunskaper förutsätts.

FDUV:s mål är att personer med utvecklingsstörning ska få påverka sitt eget liv och bestämma över frågor som berör dem i den utsträckning det är möjligt. För att detta ska kunna förverkligas behövs anpassad information både lättläst information och stöd i alternativ kommunikation.

Fortfarande har det varit svårt för våra familjer att få relevant information då det har fötts ett barn med utvecklingsstörning i familjen. Under kommande år kommer FDUV därför att producera nytt material kring första informationen och utbilda nya familjestödjare som kan informera familjer om den service och det stöd som finns på lokal nivå.

För att uppnå en god vardagsmiljö för personer med utvecklingsstörning kommer förbundet att betona vikten av fortbildning för personal och tillräcklig tillgång till personal i både boenden och daglig verksamhet.

En stor förändring inom specialomsorgen är avvecklingen av institutioner. Vår regering har förbundit sig till att alla permanenta institutionsplatser i Finland ska läggas ner före år 2020. Det förutsätter en stark utveckling av boendetjänster och kräver en utveckling av stödet i närsamhället. Också stödet kring sysselsättning, lönearbete och daglig verksamhet kommer att utvecklas och förnyas under den här perioden.

EU har förnyat sitt direktiv om lagen om offentlig upphandling av tjänster. Finland kommer att ompröva den nationella tolkningen av lagen under år 2015. En viktig fråga för FDUV är att utveckla personlig assistans så att assistansen i högre grad och bättre betjänar personer med utvecklingsstörning. FDUV följer med stort intresse hur den nationella strategin för specialundervisningen, som nu tillämpas i våra kommuner, kommer att fungera i praktiken.

FDUV vill påverka att ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slutförs och att konventionen träder i kraft. Lika viktigt är uppföljningen av VAMPO – det nationella handikappolitiska programmet. För FDUV är det angeläget att följa och bevaka att programmet genomförs, särskilt i kommunerna.

Inom de närmast åren kommer följande lagstiftning att förnyas:

  • Sociallagstiftningen.
  • Förstärkt självbestämmanderätt/lagstiftning kring begränsningsåtgärder.
  • Förnyelse av funktionshinderlagstiftningen, sammanslagningen av specialomsorgslagen och handikappservicelagen.
  • Utveckling av systemet med personlig assistans och andra liknande stödformer.
  • Förnyelse av lagstiftningen kring offentlig upphandling (nya EU-direktiv och den nationella tolkningen av denna).
  • Uppföljning av tillämpningen av hälso- och sjukvårdlagstiftningen.
  • Jämlikhetslagstiftningen.
  • TEOS; en arbetsgrupp som utreder behoven av att revidera lagstiftningen och servicesystemet som stöder arbetslivsdelaktighet inom socialvården.
  • SOTE, lag om ordnande av social- och hälsovården.